Дистанційне навчання НУШ

Модель організації оцінювання учнів 1-4 класів в умовах дистанційного навчання

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання, дистанційне навчання не є винятком.
Для учнів 1-2-х та 3–х класів початкової школи застосовується формувальне та підсумкове оцінювання. Для учнів 4-х класів початкової школи поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

Поточне та формувальне оцінювання

   Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх
неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.
Оцінювання результатів навчальної діяльності може здійснюватись у синхронному або асинхронному режимі.
   У синхронному режимі учні можуть :
● виконувати тести на платформах Google Клас, Naurok, Moodle тощо за вибором вчителя та з урахуванням можливостей учня;
● виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо;
● брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання напам’ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проектів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в группах.
   В асинхронному режимі учні можуть:
● виконувати завдання на одній з платформ (Google Клас, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);
● виконувати письмові роботи у зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber, WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв’язку (за відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі
Інтернет);
● писати диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, створених та надісланих вчителем;
● знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли вчителю засобами електронного зв’язку;
● виконувати інші завдання, запропоновані учителем.

   Результати оцінювання навчальних досягнень повідомляти учням у такі способи:
● фіксувати в електронному щоденнику (за наявності),
● надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів,
● повідомлення по телефону, через Skype, Zoom тощо).
● за відсутності засобів інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель повинен підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.
УВАГА !!! Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.
Про способи оцінювання та канал зв’язку, який буде використовуватись учителем і учнями одного класу, повідомити учнів та їх батьків заздалегідь або оприлюднити цю інформацію на сайті закладу освіти. Важливо оптимізувати та мінімізувати кількість каналів зв’язку
та платформ дистанційного навчання, які застосовуються вчителями для зв’язку з учнями.
Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи, надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та самооцінювання творчих робіт тощо.

Оцінювання учнів 1-2 класів та 3-х класів НУШ

Для учнів 1-2-х класів, а також 3-х класів НУШ, застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.
1. Навчальні та творчі роботи учнів систематизуються у портфоліо, яке використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів. Спостереження ведеться учителем протягом року та фіксується у щоденниках спостережень або іншим способом, визначеним учителем.
2. В умовах дистанційного навчання під час карантину учитель продовжує застосовувати метод портфоліо: відслідковувати динаміку навчального поступу учнів за їх роботами, фотографії яких можуть надсилатися батьками.
3. Для учнів 2-х класів та 3-х класів НУШ потрібно надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах.
4. Результати виконаних робіт фотографуються та надсилаються вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо) або звичайною поштою.

5. Діагностичні роботи можуть також створюватися вчителем та виконуватися учнями на одній з платформ дистанційного навчання (Google Клас, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя).
6. Самооцінювання є невід’ємною складовою формувального оцінювання, тому до завдань, які надсилає вчитель дітям для виконання, бажано додавати завдання для самооцінювання за тією шкалою, яка вже знайома учням та застосовувалась раніше.
7. Завдання, підготовлені вчителем за допомогою електронних засобів, можуть містити інструмент для самооцінювання учнів в ігровій формі, що сприятиме підвищенню мотивації учнів до їх виконання.
8. Завершальне підсумкове оцінювання у 1-2-х та 3-х класах НУШ здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень.
9. Для оцінювання динаміки особистісних досягнень учнів вчитель користується своїми щоденниками спостережень, які велися до початку карантину.
10.Вчитель може залучити батьків до заповнення свідоцтва досягнень учнів. Якщо вчитель залучатиме батьків до такої спільної роботи, бажано провести з ними консультацію (у синхронному або асинхронному режимі) щодо роз’яснення змісту кожного показника та його зовнішніх проявів або надіслати власні форми спостережень.
    Форми щоденників спостережень, орієнтовні шкали для самооцінювання, бланки свідоцтв досягнень надано у таких документах:
● наказ МОН від 20 серпня 2018 року № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»;
● наказ МОН від 27 серпня 2019 року № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»;
● лист МОН від 14 серпня 2019 року № 1/9-513 «Щодо методичних рекомендацій для 3-х класів експериментальних закладів загальної середньої освіти».

Оцінювання учнів 4 -х класів
Підсумкове оцінювання

    Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) може здійснюватися віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти.
1.Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.

2. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання.
3. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.
   Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями:
1.Запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів.
2. Якщо передбачається пересилання завдань та результатів оцінювання хоча б одним учнем засобом поштового зв’язку (за відсутності Інтернету та/або технічних засобів навчання), треба збільшити часовий період, відведений для проходження підсумкового оцінювання.
3. Попередньо надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:
● форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;
● необхідні для цього ресурси;
● дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);
● дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).
4. Учитель має отримати зворотній зв’язок від усіх учнів щодо ознайомлення з графіком та наявності технічної можливості виконати та надіслати завдання у зазначений термін. Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.
5. Якщо оцінювання проводиться в синхронному режимі, рекомендовано передбачити додаткову можливість його проходження для учнів, які не мають технічних засобів навчання або постійного підключення до мережі Інтернет, а також для тих, у кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання.
6. Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.
7. Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою

Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за однією з індивідуальних форм (педагогічний патронаж, сімейна (домашня), екстернат) здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання за процедурами, описаними вище.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *